Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu www.space-dog.pl

 

Informacje ogólne
Sklep internetowy działający pod adresem space-dog.pl jest własnością:

Sylwia Rosa

Cięciwa 5A

05-311 Cięciwa

kontakt@space-dog.pl

tel. kontaktowy: +48 600 981 376

 

Ochrona danych osobowych

 1. Wszystkie przekazywane dane są starannie chronione, zgodnie z Polityką Prywatności.
 2. Dane nie zostaną ujawnione osobom nieupoważnionym, za wyjątkiem uprawnionych organów (policja, prokuratura, sądy etc.) – w przypadku podejrzenia naruszenia prawa przez Kupującego.
 3. Dokonując zamówienia poprzez sklep internetowy Kupujący zostanie poproszony o podanie niezbędnych danych do realizacji zamówienia. Obejmują one dane osobowe oraz adres dostawy.
 4. Dane osobowe przekazywane przez Kupującego są wykorzystywane wyłącznie w celu:
 • realizacji zamówienia,
 • informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep (jeśli Kupujący wyrazi zgodę),

Dane będą przechowywane i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 1997r. Nr 133, poz. 883).

Sprzedaż

 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe, ręcznie robione. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.
 2. Wszystkie ceny w sklepie www.space-dog.pl zawierają podatek VAT.
 3. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które pokrywa Kupujący.

Realizacja zamówienia

 1. Zamówienia w sklepie można dokonać za pomocą formularza zamówienia dostępnego na stronie produktu.
 2. Do momentu złożenia zamówienia Kupujący ma możliwość modyfikacji swoich danych.
 3. Po złożeniu zamówienia do Kupującego wysyłana jest wiadomość e-mail potwierdzająca zakup wraz z kwotami zakupionych towarów, kosztami przesyłki oraz danymi do przelewu w przypadku wybrania opcji zapłaty przelewem bankowym.
 4. Złożenie zamówienia wymaga akceptacji regulaminu sklepu.
 5. Realizacja zamówienia następuje po dokonaniu na konto sprzedającego wpłaty całej kwoty widocznej na potwierdzeniu zakupu uwzględniającej wszystkie zakupione towary oraz koszty wysyłki.
 6. Termin na dokonanie wpłaty na konto Sprzedającego to maksymalnie 3 dni. Po tym terminie Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy.
 7. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych i liczony jest od momentu pozytywnej weryfikacji płatności. O ewentualnych opóźnieniach Klient zostanie powiadomiony drogą e-mailową.
 8. Termin otrzymania zakupionego towaru jest sumą czasu realizacji zamówienia i czasu dostawy.
 9. Zamówienie wysyłane jest za pośrednictwem firmy zewnętrznej.
 10. Kupujący zostanie poinformowany o nadaniu przesyłki.
 11. Istnieje możliwość odbioru osobistego po wcześniejszym umówieniu terminu.

Sprzedaż

 1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT).
 2. Klient może wybrać formę płatności:• przelew tradycyjny – po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;

  • zapłata za pośrednictwem systemu płatności Blue Media – po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu Blue Media. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności Blue Media;

 3. Podmiotem świadczącym usługę płatności elektronicznych jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561.  Kapitał zakładowy 2 205 500 PLN (wpłacony w całości).

Reklamacje

 1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jeśli zamówiony produkt jest wykonywany indywidualnie (tj. na wymiar) nie podlega zwrotowi.
 2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że produkty są wykonywane indywidualnie przez co mogą nieznacznie różnić się barwą czy kształtem od tych ze zdjęć dostępnych na stronie sklepu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 30 dni, a reklamację Konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu Kupujący jest zobowiązany do sporządzenia protokołu uszkodzenia w obecności przewoźnika (kuriera) z wyraźnym zaznaczeniem stanu przesyłki w momencie dostarczenia.
 5. Na wszystkie towary w sklepie space-dog.pl udzielana jest 12 miesięczna gwarancja, w trakcie, której sprzedający zobowiązuje się do usunięcia wad ukrytych zakupionych w sklepie towarów.
 6. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia wynikające z codziennego użytkowania (zadrapania, obtłuczenia); złej konserwacji; przechowywania produktu w miejscach narażonych na działanie czynników atmosferycznych, duże zmiany temperatury lub wilgoć.
 7. Reklamację należy zgłosić mailowo na adres kontakt@space-dog.pl

Odstąpienie od umowy

 1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).
 2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, tj. w której Towarem jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 5. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od chwili jego publikacji na stronie space-dog.pl
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie spory wynikłe na tle Regulaminu strony będą rozwiązywały polubownie, zaś w razie braku polubownego rozwiązania, organem właściwym do rozwiązania sporu będzie sąd właściwy według miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego.
 3. Fotografie oraz projekty produktów zamieszczonych na stronie www.space-dog.pl objęte są prawami autorskimi. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie bez zgody właściciela jest zabronione. Ustawa o prawach autorskich: Zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (D.U. 1994/24/83) za naruszenie praw własności poprzez kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie przedstawionych wyżej treści bez zgody właściciela grozi grzywna oraz kara pozbawienia wolności od 6 m-cy do lat 5 (art. 115.1).