Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu www.space-dog.pl

 

Informacje ogólne
Sklep internetowy działający pod adresem space-dog.pl jest własnością Space Dog Sylwia Rosa, z siedzibą w Cięciwie, 05-311, Cięciwa 5A, NIP 525-250-38-84, REGON: 525252502, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.

Dane kontaktowe:

kontakt@space-dog.pl

+48 600 981 376

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych jest firma Space Dog Sylwia Rosa.
 2. Wszystkie przekazywane dane są starannie chronione i zabezpieczone, zgodnie z Polityką Prywatności.
 3. Dane nie zostaną ujawnione osobom nieupoważnionym, za wyjątkiem uprawnionych organów (policja, prokuratura, sądy etc.) – w przypadku podejrzenia naruszenia prawa przez Kupującego.
 4. Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu.
 5. Dane osobowe przekazywane przez Kupującego są wykorzystywane wyłącznie w celu:
 • realizacji zamówienia,
 • informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep (jeśli Kupujący wyrazi zgodę),
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.
 • Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia (“prawo do zapomnienia”)
 • Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych – kontakt@space-dog.pl.
 • Twoje dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej.
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane będą przechowywane i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 1997r. Nr 133, poz. 883).

Ceny

 1. Ceny w sklepie www.space-dog.pl nie zawierają podatku VAT.
  Dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.
 2. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które pokrywa Kupujący.

Realizacja zamówienia

 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe, ręcznie robione. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.
 2. Zamówienia w sklepie można dokonać za pomocą formularza zamówienia dostępnego na stronie produktu.
 3. Do momentu złożenia zamówienia Kupujący ma możliwość modyfikacji swoich danych.
 4. Po złożeniu zamówienia do Kupującego wysyłana jest wiadomość e-mail potwierdzająca zakup wraz z kwotami zakupionych towarów, kosztami przesyłki oraz danymi do przelewu w przypadku wybrania opcji zapłaty przelewem bankowym.
 5. Złożenie zamówienia wymaga akceptacji regulaminu sklepu oraz polityki prywatności.
 6. Realizacja zamówienia następuje po dokonaniu na konto sprzedającego wpłaty całej kwoty widocznej na potwierdzeniu zakupu uwzględniającej wszystkie zakupione towary oraz koszty wysyłki.
 7. Termin na dokonanie wpłaty na konto Sprzedającego to maksymalnie 3 dni. Po tym terminie Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy.
 8. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych i liczony jest od momentu pozytywnej weryfikacji płatności. O ewentualnych opóźnieniach Klient zostanie powiadomiony drogą e-mailową.
 9. Termin otrzymania zakupionego towaru jest sumą czasu realizacji zamówienia i czasu dostawy.
 10. Zamówienie wysyłane jest za pośrednictwem firmy zewnętrznej.
 11. Koszty dostawy: Paczkomat InPost – 14 zł, Orlen Paczka 12 zł, Kurier DPD – 18,5 zł, Kurier InPost 16 zł, Kurier InPost pobranie – 20 zł.
 12. Kupujący zostanie poinformowany o nadaniu przesyłki.
 13. Istnieje możliwość odbioru osobistego po wcześniejszym umówieniu terminu.

Płatności

 1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są w złotych polskich (VAT 0%).
 2. Klient może wybrać formę płatności:
  • przelew tradycyjny – po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;
  • zapłata za pośrednictwem systemu płatności imoje – po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu imoje. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności iMoje;

  1. Dostępne formy płatności:
   – przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje
   – BLIK
   – Karty płatnicze:
   * Visa
   * Visa Electron
   * Mastercard
   * MasterCard Electronic
   * Maestro
   – płatności odroczone PayPo, Twisto lub PragmaGo.
 3. Usługa płatności imoje świadczona jest przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.
 4. Na życzenie Klienta wystawiamy fakturę VAT 0%.

Reklamacje

 1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jeśli zamówiony produkt jest wykonywany indywidualnie (tj. na wymiar) nie podlega zwrotowi.
 2. Kupujący ma prawo zareklamować produkt w ciągu 30 dni od daty jego otrzymania. W tym celu należy napisać maila na adres kontakt@space-dog.pl. Następnie po uzgodnieniu ze Sprzedającym zapakować produkt i odesłać na adres: Cięciwa 5A, 05-311 Cięciwa.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 30 dni, a reklamację Konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu Kupujący jest zobowiązany do sporządzenia protokołu uszkodzenia w obecności przewoźnika (kuriera) z wyraźnym zaznaczeniem stanu przesyłki w momencie dostarczenia.
 5. Na wszystkie towary w sklepie space-dog.pl udzielana jest 12 miesięczna gwarancja, w trakcie, której sprzedający zobowiązuje się do usunięcia wad ukrytych zakupionych w sklepie towarów.
 6. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia wynikające z codziennego użytkowania (zadrapania, obtłuczenia); złej konserwacji; przechowywania produktu w miejscach narażonych na działanie czynników atmosferycznych, duże zmiany temperatury lub wilgoć.
 7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, dotyczy to przedsiębiorców dokonujących zakupu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością.

Odstąpienie od umowy

 1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).
 2. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarzczej.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, tj. w której Towarem jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 5. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od chwili jego publikacji na stronie space-dog.pl
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie spory wynikłe na tle Regulaminu strony będą rozwiązywały polubownie, zaś w razie braku polubownego rozwiązania, organem właściwym do rozwiązania sporu będzie sąd właściwy według miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego.
 3. Fotografie oraz projekty produktów zamieszczonych na stronie www.space-dog.pl objęte są prawami autorskimi. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie bez zgody właściciela jest zabronione. Ustawa o prawach autorskich: Zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (D.U. 1994/24/83) za naruszenie praw własności poprzez kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie przedstawionych wyżej treści bez zgody właściciela grozi grzywna oraz kara pozbawienia wolności od 6 m-cy do lat 5 (art. 115.1).
 4. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 5. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).